неділя, 18 лютого 2018 р.

До дня безпечного інтернету 2018

     Інтернет – це цікавий та захоплюючий світ, який дозволяє дізнаватись про світ цікавого, спілкуватись з людьми в різних кінцях світу, грати в цікаві ігри та ділитись з іншими своїми думками та захопленнями. Але як і в любому іншому світі в Інтернеті є свої правила, яких треба суворо дотримуватись, для того, щоб уникнути неприємних та небезпечних ситуацій. Чи знаєте ви ці правила? Відповісти на це запитання допоможе вікторина.

субота, 3 лютого 2018 р.

10 клас Мультимедійні презентації

Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.  Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.


Мета;  сформувати розуміння необхідності додаткової роботи над відео кліпом; вміння додавати переходи між відео фрагментами; налаштовувати часові параметри аудіо та відео ряду. 

Згадаємо: 1.     Що таке захоплення аудіо?

2.     Що таке аудіоредактори?
3.     Які аудіоредактори ви знаєте?
4.     Що таке захоплення відео?
5.     Що таке відеоредактори?
6.     Які відеоредактори ви знаєте?
Вивчення нового матеріалу
Як додати до проекту мультимедійні об’єкти та текстові написи?
Для створення власного відео можна використати готові відеокліпи, збережені у файлах, або захопити відео безпосередньо з відеокамери чи веб-камери. Відеокліп, що створюється за допомогою програми Кіносту­дія, може містити відеофрагменти, аудіозаписи та статичні зображення. Для додавання до проекту мультимедійних об’єктів, що зберігаються у   файлах, слід скористатись інстру­ментами з групи Додавання вкладки Головна.
Якщо мультимедійні об’єкти збережені у форматах, що не під­тримуються програмою Кіностудія, для використання в проекті їх слід спочатку конвертувати до одного з підтримуваних форматів.
Додавати музичний супровід до відеокліпу можна як з аудіо­файлів, збережених на комп’ютері, так і з Інтернету.
Відеокліп можна доповнити звуковим супроводом у вигляді дикторського тексту, який може бути записаний із використан­ням мікрофону. Для запису й додавання до проекту відео чи дик­торського тексту необхідно обрати відповідний інструмент у гру­пі Додавання на вкладці Головна, та скористатись інструментом Записати для початку запису.
У процесі запису дикторського тексту в області попереднього перегляду відображається відеозапис, що дає змогу синхронізу­вати коментар із відео. Для завершення запису слід натиснути кнопку Зупинити, при цьому буде запропоновано ввести ім’я файла, до якого буде записано коментар. Створений відео чи аудіозапис зберігається у файлі та додається до проекту.
Сукупність доданих мультимедійних об’єктів стає вмістом проекту та майбутнім фільмом.
Використовуючи інструменти Заголовок, Підпис, Титри з групи Дода­вання вкладки Головна, можна додати до проекту текстові на­писи: назву фільму, пояснення чи коментарі до окремих кліпів, титри на­прикінці фільму з відомостями про авторів, використані матеріали тощо
Як розділити відеокліп на два та приховати початок чи кінець відеокліпу?
Додані до проекту відеокліпи іноді потребують додаткового редагуван­ня — поділу на кілька частин та приховування початку чи кінця кліпу.
Якщо час відтворення кліпу достатньо великий і при цьому він ви­магає редагування — вилучення кадрів чи додавання відеопереходу все­редині кліпу, такий кліп можна розділити. Для поділу кліпу на два слід перемістити індикатор відтворення в місце кліпу, де його потрібно розді­лити, і на вкладці Редагування обрати інструмент Розділити.
Кліпи можуть містити фрагменти, які не потрібно відтворювати у фільмі. Якщо такі фрагменти розташовано на початку чи наприкінці кліпу, їх можна приховати — «обрізати» початок чи кінець кліпу. Для таких дій використовують інструмент Засіб обтинання на вкладці Реда­гування. Кожен виділений кліп має точку початку та точку завершення
Як додати відеопереходи між кліпами чи зображеннями та візуальні ефекти?
Аналогічно до анімаційних ефектів зміни слайдів у комп’ютерних презентаціях, під час створення фільму можна додавати відеопереходи між окремими кліпами. Перелік відеопереходів міститься на вкладці Ані­мації. Для додавання відеопереходів до проекту достатньо ви­ділити відеокліп та обрати один з ефектів переходу або панорамування й масштабування.
Іноді реалізувати задум автора допомагають візуальні ефекти, які можна додавати до кліпів. Наприклад, можна застосувати ефекти «ста­рого фільму», ніби записаного на плівці, відтворити кліп у чорно-білому вигляді тощо. Перелік усіх доступних ефектів можна побачити на вклад­ці Візуальні ефекти. Перш ніж застосувати певний відеоефект до кліпу, можна переглянути, як він впливатиме на відтворення, для цього достат­ньо виділити відеоефект і переглянути його дію в області попереднього перегляду.
Щоб додати до кліпу відеоефект, слід виділити відеокліп та обрати відповідний ефект. Дізнатися, на які з кліпів накладено відеоефекти чи додано відеопереходи, допоможе спливаюча підказка — якщо навести вказівник миші на кліп та виконати затримку, буде відображено список застосованих властивостей та їх значень
Як додати до відеокліпу музичний супровід і налаштувати часові параметри відео та аудіо?
Відеозаписи, записані на відеокамеру чи імпортовані з файлів, мо­жуть містити й звук. Якщо відеозапис не містить звуку або не потрібно відтворювати наявний звук, можна додати до відеокліпу інший музичний супровід чи звуковий коментар.
Дуже рідко трапляється ситуація, коли тривалість відео та аудіо збігається, тому виникає необхідність налаштовувати часові параметри. Отримати відеозапис чи аудіокліп потрібної тривалості можна різними способами: приховати початок або кінець певних відео чи аудіокліпів, змінити швидкість відтворення відео в групі Настроювання на вкладці Редагування  відповідно для зменшення чи збільшення тривалості кліпу, додати до відеокліпу заголовок, титри або додаткові зображення тощо. Тривалість відо­браження зображень, заголовка та титрів можна змінювати за допо­могою відповідної властивості в групі Настроювання.
Якщо тривалість аудіозапису довша, ніж відеоряду, аудіозапис буде автоматично «обрізано» наприкінці відеокліпа. Якщо аудіо­запис відтворюватиметься не повністю, до нього можуть бути за­стосовані ефекти Поступова поява або Швидкість поступового зникнення в групі Аудіо на вкладці Редагування. Крім того, можна регулювати гучність відтворення звуку чи вимкнути звук для відеокліпу.
Як зберегти створений відеокліп у форматі відео?
Після завершення роботи над проектом можна зберегти готовий відео­кліп як фільм у форматі відео. Для цього слід виконати вказівку Файл/ Зберегти фільм, виконання якої запускає Майстер збере­ження фільмів. Залежно від того, де потрібно зберегти фільм, може бути обрано один із запропонованих варіантів. На наступних кроках роботи Майстра збереження фільмів пропонується вказати ім’я файла та пара­метри, що впливають на якість відео й обсяг файла, але можна не зміню­вати параметри, запропоновані за замовчуванням.
Збережений фільм може бути опублікований в Інтернеті
Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал, створити особисте відео при свою родину, використовуючи вивченні знання.

11 клас Сортування, пошук і фільтрація даних.

Тема: Сортування, пошук і фільтрація даних.

Мета: ознайомити з можливістю використання в БД сортування, пошуку, фільтрації даних, навчити здійснювати пошук і заміну.

План вивчення теми
 Вибирання даних з однієї таблиці   
Над даними в одній таблиці реляційні СКБД дають змогу ви­конувати майже ті самі операції, що й табличний процесор. Насамперед це сортування, фільтрація, а також пошук і заміна даних. Можна також обчислювати підсумкові характеристики для груп записів, але в Microsoft Access цю функцію реалізу­ють за допомогою засобів, які ми опишемо в наступних розді­лах. Зараз же розглянемо три операції, які виконують в режи­мі введення та редагування даних у таблиці.СортуванняСортуванням називають розташування записів таблиці в по­рядку зростання чи спадання значень певного поля. Сортуван­ня, нагадаємо, найчастіше застосовують у випадках, коли:необхідно дізнатися, які об’єкти мають малі, великі, най­менші або найбільші значення тих чи інших параметрів (адже після сортування такі об’єкти розміщуватимуться на початку таблиці);потрібно згрупувати об’єкти за певним параметром, тобто розташувати поряд об’єкти з однаковими чи близькими його значеннями.Щоб відсортувати записи таблиці за зростанням або спаданням значень якогось поля, потрібно встановити курсор у цьому полі та клацнути кнопку і (Сортування за зростанням) або 51 (Сор­тування за спаданням). На рис. 8.1, а зображено таблицю Уч­ні, відсортовану за зростанням імен в алфавітному порядку, а на рис. 8.1, б — за спаданням дати народження.
Фільтрація
Як і в табличному процесорі, фільтрація в СКБД Microsoft Access дозволяє відобразити тільки ті записи таблиці, що задо­вольняють певну умову. Щоб виконати фільтрацію, слід відк­рити таблицю і клацнути кнопку (Змінити фільтр), що роз­ташована на панелі інструментів у MS Access 2003. У MS Access 2007/2010 аналогічну команду розміщено на стрічці Главная в області Сортировка и фильтр у меню кнопки Дополнительно.У результаті буде відкрито вікно фільтра (рис. 8.2) з вклад­ками Найти та Или. Можливості цього засобу фільтрації такі самі, як і в розширеного фільтра в Microsoft Excel, але спо­сіб запису умови фільтрації дещо інший. Частини умови, що з’єднані сполучником «і», записують в одному рядку, а з’єд­нані сполучником «або» — на різних вкладках вікна фільт­ра. Наприклад, на рис. 8.2 зображено дві вкладки одного вікна фільтра, що реалізують, разом узяті, таку умову: учні, що вчаться в 10А класі або вчаться в 11Б класі і народили ся після 1.01.1996.Коли умову фільтрації введено, слід натиснути кнопку  Применить фильтр, і фільтр почне діяти. Так, на рис. 8.3 пока­зано результат застосування до таблиці Учні умов фільтрації, зображених на рис. 8.2.  


Завдання.   Читати п. 3.6 -3.7 1. Вивчити теоретичний матеріал.2. Виконати завдання.Відсортуйте записи у таблиці Вчителі Прізвище в алфавітному порядку.Змініть у таблиці Вчителі  предмет математика на географія.

середа, 8 лютого 2017 р.

Безпека Інтернету

З нагоди Дня безпечного Інтернету 7 лютого  у школі пройшли уроки Інтернет-безпеки з метою ознайомлення учнів з правилами поведінки в Інтернеті, інформаційні бесіди, організовано перегляд відеороликів та презентацій  «Безпека дітей в Інтернеті» та обговорення побаченого, огляд Інтернет-сторінки  «Онляндія: безпечна веб-країна».


 Учні початкових класів обговорювали віртуальні загрози, які можуть завдати шкоди в реальному житті, переглянули мультиплікаційні ролики про правила з Інтернет-безпеки . Так в 3-А класі  була проведена урок-гру на тему: «Подорож в безпечну країну Інтернет», переглянуто презентацію "Інтернет - користь чи прихована небезпека".
   

      Агітбригада  8-Б класу  приготувала виступ  «Я за безпечний Інтернет». В казковій формі учні розповідали про безпечну поведінку в Інтернеті та провели вікторину «Що я знаю про безпечний Інтернет?»
 Для учнів 5-6 класів була проведена інформаційна бесіда «Неприємності в мережі Інтернет» та  тренінг  «Безпечний Інтернет». Учні старших класів визначали шляхи попередження негативного впливу роботи в Інтернеті, ознайомилися з інформацією щодо безпечного використання сайтів для підлітків та, об’єднавшись в групи, створювали відеоролики (10 клас) та презентації (11 клас), присвячені безпечній роботі в Інтернеті.За результатами проведених заходів учні школи  підготували стіннівку та малюнки на виставку «Ми за безпечний інтернет».
View more presentations or Upload your own.